യൂലിൻ ഡോങ്കെ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറി

വെസ്റ്റ് ജാക്കറ്റ്