യൂലിൻ ഡോങ്കെ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറി

വ്യവസായ വാർത്ത

  • Women’s Day on March 8, 2021

    2021 മാർച്ച് 8 ന് വനിതാ ദിനം

    വനിതാ ദിനം ലോകത്തിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത ഉത്സവമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വനിതാ ഉത്സവവുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിലെ ജോലിയുടെ പ്രത്യേകത കാരണം, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ജീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവനക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. 2021 മാർച്ച് 8 ന്, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി അന്താരാഷ്ട്ര വേഗതയിൽ ഒതുങ്ങി ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക