യൂലിൻ ഡോങ്കെ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറി

ഹ്രസ്വ ഖണ്ഡിക ജാക്കറ്റ്