യൂലിൻ ഡോങ്കെ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറി

ഇലാസ്റ്റിക് അരക്കെട്ട്